Privacy Policy

Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – Vaida Jokšienė, fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 764144, registruota Lietuvos Respublikos valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, registruotos buveinės adresas Mildos g. 28D, Domeikavos km., Kauno raj., korespondencijos adresas Mildos g. 28D, Domeikavos km., Kauno raj.

2. Vitalforce.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu Vitalforce.lt.

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Vitalforce.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Vitalforce.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Vitalforce.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

6. Vitalforce.lt paskyros – tai Vitalforce.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Vitalforce.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

7. Paslaugos – visos Vitalforce.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Vitalforce.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Vitalforce.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų valdytojas – Vitalforce.lt.

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Vitalforce.lt.

14. Administratorius – už Vitalforce.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Vitalforce.lt taisyklės“.

17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

18. Vitalforce.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Vitalforce.lt siūlomomis Paslaugomis.

19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Vitalforce.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Vitalforce.lt Paskyroms.

20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Vitalforce.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Vitalforce.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Vitalforce.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

21. Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Pardavėjo identifikavimo kodas –        , įregistravimo data –             .

22. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Vitalforce.lt gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

23. Pirkėjas negali atlikti pirkimo Vitalforce.lt veiksmų neprisiregistravęs prie Vitalforce.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

24. Asmenys, norintys registruotis Vitalforce.lt, privalo pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas gali keisti savo duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

24.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

24.2. kreiptis į Vitalforce.lt elektroninio pašto adresu info@vitalforce.lt dėl Paskyros panaikinimo.


III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

25. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, pristatymo adresas Vitalforce.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Vitalforce.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Vitalforce.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Vitalforce.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 25 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Vitalforce.lt ir paskyros lange „Mano paskyros informacija“ nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Siųsti naujienas el. paštu“ bei paspausti nuorodą „Tęsti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@Vitalforce.lt arba skambinti bendruoju Vitalforce.lt konsultavimo telefonu +370 634 25151 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais.

27. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Vitalforce.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

28. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 

28.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

28.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

28.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 29.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Vitalforce.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

28.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

28.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

29. Pirkėjas turi šias teises:

29.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@Vitalforce.lt, telefonu +370 634 25151 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

29.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Vitalforce.lt;

29.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 26 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

30. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

31. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Vitalforce.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

32. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

33. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Vitalforce.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 37 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 37 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

34. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Vitalforce.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

35. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Vitalforce.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

36. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Vitalforce.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

37. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Vitalforce.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

38. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Mildos g. 28D, Domeikavos km., Kauno raj. 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@vitalforce.lt iš Privatumo politikos 26 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

49. Administruodamas Vitalforce.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.


IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

40. Pirkėjas suteikia teisę Vitalforce.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Vitalforce.lt dokumentuose.

41. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Vitalforce.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Vitalforce.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

42. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Vitalforce.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Vitalforce.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Vitalforce.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Vitalforce.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

43. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Vitalforce.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Vitalforce.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Vitalforce.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Vitalforce.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Vitalforce.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

44. Jeigu Vitalforce.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

45. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Vitalforce.lt elektroninio pašto adresu info@vitalforce.lt.


V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

46. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Vitalforce.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Vitalforce.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Vitalforce.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Vitalforce.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

47. Vitalforce.lt naudojami šie Slapukai:

47.1. Pirmoji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Vitalforce.lt, siekiant naudotis Vitalforce.lt, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:


Slapukas

Slapuko 
pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo 
momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Vitalforce.lt slapukas

OCSESSID

Pagrindinis vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki naršymo sesijos pabaigos

Generuojamas unikalus raktas

Vitalforce.lt svetainės kalbos nustatymas

language

Slapukas, skirtas išsaugoti vartotojo svetainės kalbos pasirinkimą

Įeinant į puslapį

48 valandas

Kalbos pasirinkimas

Vitalforce.lt svetainės valiutos nustatymas

currency

Slapukas, skirtas išsaugoti vartotojo svetainės valiutos pasirinkimą

Įeinant į puslapį

24 valandas

Valiutos pasirinkimas

Vitalforce.lt svetainės socialinių tinklų slapukas

__atssc

Leidžia svetainės lankytojams pasidalinti svetainės turiniu socialiniuose tinkluose

Įeinant į puslapį

1 metus

Pasidalinti turiniu

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Vitalforce.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Vitalforce.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Vitalforce.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Vitalforce.lt Partnerį.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. kovo 22 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.